Jaarverslag 2013

 1. Bestuur
  Bij de aanvang van het jaar 2013 was het bestuur van de Stichting Delen samengesteld als volgt:
  Voorzitter:                         A.F.Froeling
  Secretaris:                         R.W.M.Paijmans
  Penningmeester:              D.J.Sinke
  Lid:                                      L. Th van der Heijden
 2. Bestuursvergaderingen
  Het bestuur is in 2013 viermaal bijeengeweest op 28 februari, 23 april, 19 juli en 11 oktober.
  Tijdens de bestuursvergaderingen heeft het bestuur met instemming kennisgenomen van de vorderingen die het project Imani maakt met de onderwijsactiviteiten in Afrika. De fundraising die daarvoor noodzakelijk is, heeft grote aandacht gekregen. Daarbij is de groeiende betrokkenheid van Wilde Ganzen belangrijk, een betrokkenheid die heeft geleid tot het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Delen.De inhoud en de opzet van de website van de Stichting (www.stichtingdelen.nl) zijn regelmatig aan de orde geweest.Overleg binnen het bestuur over het beleidskader heeft zijn weerslag gevonden in de website van de stichting. Dat kader formuleert de voorwaarden waaraan projecten moeten voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor steun van de Stichting Delen.
 3. Financiën
  Inkomsten en Uitgaven 2013 (getallen x 1 €)
  Saldo liquiditeiten per 31-12-2012
  Saldo liquiditeiten onbenoemd              521
  Saldo liquiditeiten Imani                         930
  Telling                                                                     1.451
  Baten in 2013
  Baten project Imani
  Maandelijkse bijdrage donateurs      2.030
  Eenmalige en jaarlijkse bijdragen        930
  Verkoop Imaniprodukten                       291
  Verkoop overige produkten                1.214
  Rentebaten                                                     4
  Telling                                                                    4.469
  Baten projecten onbenoemd                   500
  Telling                                                                       500
  Telling                                                                    4.969
  Lasten in 2013
  Bankkosten                                               108
  Saldo telling vermogensvermeerdering          4.861
  Saldo liquiditeiten per 31-12-2013                   6.312
  Waarvan:
  Onbenoemd                                           1.025
  Imani                                                       5.287Apeldoorn, 30 september 2014

  Voorzitter                                                Secretaris
  A.J. Froeling                                           R.W.M.Paijmans