Bestuur

De stichting Delen is opgericht op 9 april 2001 en is gevestigd te Apeldoorn. Zij stelt zich ten doel om projecten, instellingen en personen te steunen die zich bezighouden met maatschappelijke hulp- en dienstverlening, bij voorkeur in Nederland.

Bestuurssamenstelling

Het  bestuur van de stichting bestaat uit vier leden. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door twee bestuursleden gezamenlijk.

Statutair is vastgelegd, dat bestuursleden geen beloning genieten voor hun werkzaamheden. Vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten vindt slechts plaats na voorafgaande unanieme goedkeuring door het bestuur.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter:

fred

A.K. Froeling (Chirurg n.p.)
Koning Lodewijklaan 15
7314 AR  Apeldoorn
Tel: 055 356 09 56
Mail: fred.froeling@wxs.nl

 

Secretaris:

rob

R.W.M. Paijmans
Soerenseweg 138
7313 EL  Apeldoorn
Tel.: 055 355 24 04
Mail: rob.paymans@hetnet.nl

 

Penningmeester:

dies

D. J. Sinke
Aquamarijnstraat 12
7314 HZ  Apeldoorn
Tel: 055 355 88 48
Mail: dies@sinke-consultants.nl

 

Lid:

pasfotoludo

L.Th. van der Heijden
Rousseaustraat 12
7323 GP  Apeldoorn
Tel: 055 542 45 70
Mail: the.swallows@chello.nl

 

 

De Stichting Delen is ingeschreven  bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 08097751. Zij is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Bevorderende Instelling (ANBI). Giften aan de stichting zijn derhalve onder de gebruikelijke voorwaarden aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting.

De stichting richt zich niet op vermogensvorming, maar op een snelle en effectieve aanwending van haar fondsen.

De bankrekening van de stichting wordt gevoerd onder IBAN NL43 INGB 0009 0708 80 ten name van Stichting Delen, Apeldoorn.

Tel: 055 355 24 04
Mail: rob.paijmans@hetnet.nl