Home

De Stichting Delen is opgericht om beter te kunnen helpen bij aanvragen of projecten, waarvoor tot dusver geen andere middelen beschikbaar zijn, zowel in Nederland als daarbuiten. Bij voorkeur voor ondersteuning van eigen initiatieven van mensen uit gebieden met achterstand in ontwikkeling, om zo hun levensomstandigheden te verbeteren, met behoud van eigenwaarde en cultuur. (Zie de Statuten)

Voor de stichting is daarbij een goed onderling contact van essentieel belang, net zo goed als de motieven van beide kanten. Het uitgangspunt moet altijd zijn: de betrokkenheid om anderen aan een beter en gelukkiger bestaan te helpen. in het klein, èn – als ’t kan – ook in grotere zaken, dit alles zonder uitzondering wegens ras, gezindheid of geloofsovertuiging.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 008097751.
De stichting is ANBI gecertificeerd. RSIN 816130292.    ANBI

 

 

 

In de eerste jaren ging het nog om kleinere aanvragen. (zie ‘Geschiedenis’).
Vanaf 2012 is er een groter project gestart, n.l. het Imani-project

De stichting Delen beheert geen kapitaal en laat grotere kasmiddelen niet lang onbenut. In geval van een tekort voor een project, wordt dit met acties, donaties en collectes aangevuld, zo nodig in samenwerking met andere organisaties.

En de aanvraag wordt eerst met de aanvrager persoonlijk grondig besproken over de verschillende facetten en de kosten en, vóórdat een beslissing genomen wordt, hoe daar samen uit te komen.

Nadat eenmaal met de uitvoering is begonnen blijft Delen contact houden en het resultaat volgen.

De bestuursleden en medewerkers zijn vrijwilligers, zonder vergoeding voor wat zij doen voor de stichting. Dat geldt ook voor reis- en verblijfskosten, zowel als voor andere uitgaven – ook al zijn deze ten bate van enig project.

De stichting is nauw verbonden met de stichting Share  (zie www.stichtingshare.com) die op hetzelfde moment is opgericht en met dezelfde doelstelling, zij het dat de nadruk van die stichting ligt op projecten in het buitenland. Bij de stichting Delen ligt de nadruk op Nederland, maar is de mogelijkheid aanwezig om ook in het buitenland projecten te steunen.